All posts by Charlene

30 Jaar Getroue Diens

Op 6 Mei 2016 het me Hannie Bosman, operasionele bestuurder van die Tuiste vir Bejaardes, Nigel, dertig jaar diens by dié Tuiste voltooi.  Hannie is as operasionele bestuurder verantwoordelik vir die gladde verloop van aktiwiteite in die kombuis, washuis en skoonmaak van die Tuiste.  Sy doen ook maandeliks die aankope van die kruideniersware en vleis vir die Tuiste.  Voorts hanteer sy die sakgeld en sakgeldregister van inwoners in die versorgingsoord benewens vele ander take wat daagliks op haar tafel beland. Hannie is daarvoor bekend dat sy die rieme dun en reguit kan sny en is dus iemand wat geen vermorsing verdra nie.  Sy is ook ‘n planmaker wat altyd met ‘n praktiese voorstel na vore kom om ‘n uitdaging te oorbrug.  Op so ‘n wyse het sy ‘n paar jaar gelede voorgestel dat ‘n blok woonstelle gebou word in die plek van motorhuise om sodoende die nood aan behuising vir selfversorgende bejaardes te probeer oplos.  Die woonstelblok huisves tans 15 inwoners en staan algemeen bekend as “Hanniehof”. Oor die loop van dertig jaar het sy haar twee kinders en drie kleinkinders deur die skool ondersteun.  Twee van haar kleinkinders het sy ook deur Universiteit gehelp in hierdie periode.  Sy help tans ook daagliks met die versorging van haar moeder, wat ‘n inwoner in die Tuiste is.  Tydens haar dienstydperk het sy onder drie bestuurders gedien. Op 9 Mei het die personeel vir haar ‘n funksie gereël om dié geleentheid te vier.  Haar ses-en-negentigjarige moeder, drie van haar ses susters asook haar en dogter en skoonseun het die geleentheid bygewoon saam met inwoners van die versorgingsoord, inwoners van die woonstelle en aftree-oorde, asook lede van die bestuursraad en Tutela. Ons wens Hannie nog ‘n paar goeie en gesonde jare by die Tuiste vir Bejaardes toe met die hoop dat ons nog lank van haar kundigheid sal kan gebruik maak. 30 Jaar CHRIS ENGELBRECHT                                                                                                              Bestuurder/Manager:  Tuiste vir Bejaardes Nigel                                                                                                                                                                               

Tutela Gesinsorgkantore Oorlewing 2020

Vroeër vanjaar hou die Voorsitters van Tutela se Gesinsorgkantore (CMRade) ‘n werksessie met die tema Oorlewing 2020.  Onder leiding van dr Johan Botha, die portefeuljeleier vir Diens en Getuienis, gesels die voorsitters en assistant direkteure (maatskaplike werk programbestuurders) oor hoe kerklike maatskaplike werkdienste in die toekoms gaan lyk.  Die manne en dames praat en dink en bid en maak planne om te oorleef en gee terugvoering aan die Uitvoerende Komitee van Tutela.

n die terugvoering kom die volgende sake duidelik na vore as die prioriteite waaraan die Gesinsorgkantore (CMRade) tot 2020 sal moet aandag gee.

Die Gesinsorgkantore (CMRade) kry finansieel swaar

Daarom raak die tema van die werksessie Oorlewing 2020.  Staatsubsidies word nog getrou oorbetaal en die staat bied selfs meer poste aan, maar die verskil tussen die subsidies en die werklike uitgawes om ‘n maatskaplike werk of hulpwerk pos in stand te hou raak net te groot.  Aan die ander kant raak kerklike bydraes en donasies uit ander bronne minder vanweë die ekonomiese werklikhede in ons land.  Die hartseer van hierdie situasie is dat armoede groei waar die ekonomie kwyn.  En as kerk het ons mos die roeping om ‘n verskil te maak.

Al die beheerrade maak deurlopend planne om tekorte aan te vul en koste-effektiewe dienste te lewer

Ons nooi ringsdominees vir ‘n ontbyt om die saak van ons missionale diakonaat op die tafel te sit.  Ons het verskillende fondsinsamelingsprojekte, van golfdae tot ‘n vakansie wat gewen kan word.  (Kyk ‘n bietjie na die webblad http://www.dream2travel.co.za/)  Ons werk met verouderde rekenaars, ry ou motors en ry soms selfs taxi om koste te bespaar, maar ons dien die gemeenskap en plaas die kerk se vingerafdruk waar ons kom!

Daar kan nie een generiese bedieningsplan vir almal wees nie

In die besprekings het dit gou duidelik geraak dat elke ringsgebied ander uitdagings het.  Daarom het elke Gesinsorgkantoor (CMR) ook unieke uitdagings en bedieningsgeleenthede.  Die behoeftes van mense in verskillende ringsgebiede verskil van mekaar en daarom verskil die dienste wat gelewer word ook soms van mekaar.  Dikwels oorskadu die geestelike en maatskaplike nood van mense hul materiële nood ver.

Daarom kan daar ook nie een generiese bedieningsplan vir almal wees nie.

Ten spyte van die finansiële uitdagings bly besture positief oor die toekoms.

By die werksessie herinner ons mekaar daaraan dat ons as kerk altyd sal doen wat ons kan met wat ons het!  Ons roeping as gestuurdes van die Here na ‘n wêreld in nood, dwing ons egter om nooit op te hou en niks te doen nie.  Daarom wil Tutela in al sy strukture graag ook gemeentes help sodat ons saam missionale diakonaat kan doen en ‘n vingerafdruk kan laat!

Botha van Aarde        

 

7 Uitgangspunte vir ‘n Gemeente se Leef (Wees / Impak) in die Wêreld

7 Uitgangspunte vir ‘n Gemeente se Leef (Wees / Impak) in die Wêreld

 

1          Elkeen is ‘n Gestuurde! (Hand.1:8 / Matt.28:18vv)

Act 1:8  Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Missio Dei beteken ons raak medewerkers van God se koms/sending na die wêreld

Dit is die kern van die nuwe denke oor missionale transformasie.

 

2          Wees Betrokke met jou hart! (Matt.5:7 / Matt.14:14 – innig jammekry)

Mat 5:7  Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

Nie van bo af nie, maar langs die persoon in nood.

As jy nie aangegryp is nie, kan jy nie impakteer nie!

 

3          Watter bydrae kan die ander een maak? (Mark.6:38 / Ef.4:28 / 1 Tess.4:11)

Eph 4:28  As iemand ‘n dief is, moet hy ophou steel; hy moet deur harde werk op ‘n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets hê om vir die armes te gee.

Elkeen se lewensonderhoud is sy eie verantwoordelikheid.  (Kinders se lewensonderhoud is hul ouers se verantwoordelikheid.)

Dit geld ook vir die armes! – “Wat gee jy?”

 

4          Jy kan nie gee wat jy nie het nie! (2 Kor.8:12&13)

2Co 8:12  As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie.

2Co 8:13  Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees,

2Co 8:14  moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig.

Daarom is bg vraag by uitgangspunt 3 so belangrik.

Doen wat jy kan met wat jy het!

 

5          Leef anders binne-in jou omgewing! (Luk.8:38)

Luk 8:38  Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê:

Luk 8:39  “Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het.” Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het.

Jesus het nooit mense uit hul omgewing weggeneem nie.

Hy stuur eerder besetene van Gadara terug na sy omgewing toe.

Raak dus ‘n gestuurde waar jy is!  Dit ged ook vir armes!!

 

6          Werk ook met die oorsake van die nood! / Geregtigheid! (Deut.10:18)

Deu 10:17  Die Here jou God, Hy alleen is God, die Here: die groot God, die magtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie.

Deu 10:18  Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere.

Kyk na diakensformulier.

Gemeente moet haar profetiese stem laat hoor. – positief en negatief

Sistemiese foute in die samelewing moet aangespreek word.

 

7          Leef groen! (Ps 24 :1)

Psa 24:1  ‘n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here,

Hoe lyk jou koolstof voetspoor?  Hoe lyk jou omgewing waar jy leef?

Hoe leef ek groen op straat of in ‘n plakkerskamp -  in ‘n paleis of in ‘n pondok?

………………………………………………………..